فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد
1393/08/18
منابع آب منابع آب
ميزان آبهاي روزميني : 675/508 ميليون مترمكعب (مجموع آبهاي بروجرد ودورود)

ميزان استفاده آبهاي روزميني : 138 ميليون مترمكعب

توضيح : منبع اصلي آبهاي روزميني رودخانه تيره مي باشد كه درايستگاه هيدرومتري دورود داراي دبي متوسط 13/16 مترمكعب درثانيه است سرشاخه هاي رودخانه تيره ، رودخانه هاي گلرود ، سراب سفيد ، آبسرده وبياتون نشأت گرفته ازكوههاي غرب شهرستان مي باشد بدليل فقدان تأسيسات مهار آب اين رودخانه ، سالانه به حدود 6000 هكتار از اراضي حاصلخيز دشت سيلاخور خسارت مي رساند .

بيلان آبهاي سطحي خروجي از حوزة بروجرد درايستگاه شيروان طبق آمار 26 ساله ايستگاه 96/5 مترمكعب درثانيه وحجم تخليه سالانه آن 95/187 ميليون مترمكعب است .

طي سال 79-78 متوسط آبدهي رودخانه سيلاخور 68/3 مترمكعب درثانيهع وحجم تخليه 5/115 ميليون مترمكعب وطي سال 80-79 متوسط آبدهي رودخانه 87/3 مترمكعب درثانيه وحجم تخليه 46/121 ميليون مترمكعب ودرسال 82-81 متوسط آبدهي 06/4 مترمكعب درثانيه وحجم تخليه آن 94/127 ميليون مترمكعب بوده كه نسبت به آمارمتوسط 27 ساله حدود 32 درصد كاهش نشان مي دهد درسالهاي 83-82 متوسط آبدهي حدود 996/4 مترمكعب درثانيه وحجم تخليه 555/175 ميليون مترمكعب درسال مي باشد كه نسبت به آمارمتوسط 28 ساله حدود 15 درصد كاهش نشان مي دهد .

ميزان آبهاي زيرزميني : 336 ميليون مترمكعب

ميزان استفاده آبهاي زيرزميني : 238 ميليون مترمكعب

شيوه استحصال آبهاي زيرزميني : 635 رشته قنات ، 424 دهنه چشمه ، 416 حلقه چاه عميق ، 532 حلقه نيمه عميق
تعداد بازدید : 154
Powered by DorsaPortal