6621
1
تشكلهاي غيردولتي
1 - انجمن بروجرديهاي مقيم تهران : اهم فعاليتهاي اين انجمن درزمينه اقتصادي واجتماعي مانند احداث مدرسه ، حمايت از اجراي پروژه هاي عمراني مي باشد .

2 – انجمن جوانان زاگرس بروجرد : درزمينه مسائل فـرهنگي ، اجتماعي ، اقتصادي وكمك به جوانان فعاليت مي نمايد .

3 – انجمن بانوان : فعاليتهاي عمده اين انجمن ايجاد اشتغال براي بانوان شهرستان وحمايت از زنان بدسرپرست وبي سرپرست مي باشد .

4 – انجمن حمايت از بيماران كليوي : اين انجمن بصورت خيريه اي بوده وهدف آن حمايت از بيماران كليوي مخصوصاً بيماران بي بضاعت است .

5 – بنياد اموربيماريهاي خاص : فعاليت مــــؤسسه درزمينه بيماريهاي خاص مانند (تالاسمي ، هموفيلي ، دياليز و …) مي باشد .

6 – انجمن نيكوكاران علوي : اهداف اين انجمن انجام خدمات عام المنفعه وكمك به تأمين هزينه هاي دارو ودرمان براي افراد نيازمند مي باشد .

7 – جمعيت آفتاب : كاراصلي اين جمعيت مبارزه با اعتياد درجامعه وبرگزاري جلسات مشاوره اي جهت ترك اعتياد معتادين است .

8 – كانون معلولين : حمايت از معلولين ذهني وجسمي مي باشد .

9 – كانون ناشنوايان : فعاليت اين كانون كمك درحل مشكلات ناشنوايان مانند بيكاري ، ازدواج و … است .

10 – سازمان جوانان هلال احمر : فعاليت اين سازمان درراستاي توانمندسازي جوانان درجامعه ازطريق آموزشهاي علمي ، فرهنگي و … مي باشد .

11 – كانون علوي جوانان : اهداف اصلي كانون انجام فعاليتهاي فرهنگي ، تبليغي درراستاي افزايش سطح بينش اجتماعي ومذهبي جوانان است .

12 – جمعيت اسلامي زنان كوثر : برقراري ارتباط مستمربا زنان پيرامون موضوعات فرهنگي ، اجتماعي وتوجه به مشكلات دختران جوان وارائه راهكارهاي علمي براي حل مشكلات آنان .

13 – شركت تعاوني توليدكنندگان صنعت كشاورزي ودامپروري : هدف اين شركت حمايت از كشاورزان ودامپروران درعرصه توليد است .

14 – كانون مداحان اهل البيت (ع) : حمايت از مداحان ومرثيه سرايان اهل البيت وسامان دادن به نوحه خواني درمراسمهاي عزاداري است .

15 – انجمن پيشگامان سبز : هدف اين انجمن حفظ وحراست از منابع زيست محيطي وجلوگيري از تخريب آنها است .

16 – انجمن منابع طبيعي : فعاليتهاي اين انجمن درزمينه پايش منابع آب وخاك شهرستان مي باشد .

17 – انجمن قرآن ونهج البلاغه : اهداف اصلي اين انجمن گسترش وتعميق فرهنگ اسلامي ومبارزه اصولي با تهاجم فرهنگي است .

18 – مؤسسه خيريه معلولين شهيد احسان مطيعي : درزمينه آموزش وتوانبخشي معلولين ذهني وسالمندان فعاليت مي نمايد .

19 – انجمن پرستاري : درجهت اصلاح ، رشد وتعالي حرفه پرستاري وحمايت از حقوق مادي ومعنوي پرستاران تلاش مي نمايد .

20 – انجمنهاي هنري :

الف) انجمن خوشنويسان : با هدف ارتقاي خوشنويسي درشهرستان

ب) انجمن نمايش : با هدف اعتلاي سطح تأتردرشهرستان

ج) انجمن موسيقي : با هدف اعتلاي سطح موسيقي درشهرستان

د) انجمن هنرهاي تجسمي : با هدف اعتلاي سطح هنرهاي تجسمي درشهرستان

هـ) خانه كاريكاتور : با هدف اعتلاي سطح كاريكاتوردرشهرستان

و) انجمن ادبي استاد اوستا : با هدف برگزاري كنگره هاي ادبي ، جلسات شعروحمايت از انتشارتوليدات ادبي

21 – صندوقهاي قرض الحسنه :

الف) صندوق قرض الحسنه قائم : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت

ب) صندوق قرض الحسنه سجاد : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

ج) صندوق قرض الحسنه حسيني : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

د) صندوق قرض الحسنه قوامين : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

هـ) صندوق قرض الحسنه الغدير : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

و) صندوق اعانه يتيمان بي بضاعت : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

ز) صندوق قرض الحسنه فدك : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

ح) صندوق قرض الحسنه محبين الزهرا (س) : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

ط) تعاوني اعتباري ثامن الائمه : فعاليت درزمينه اعطاي وامهاي كوتاه مدت ، اعطاي اعتبارات بدون بهره به اشخاص وانجام امورخيريه عام المنفعه

22 – مجمع انبوه سازان مسكن : هدف اين مجمع توليد مسكن به صورت انبوه وبا پايينترين قيمت ممكن طبق ضوابط قانوني است .

23 – مؤسسه خيريه علي بن ابيطالب (ع) : اهداف اين انجمن كمك به دانش آموزان ودانشجويان كم بضاعت وارائه خدمات تخصصي به معلولين ، سالمندان وبي سرپرستان است .

24 – سازمان دانش آموزي : با هدف برنامه ريزي براي استفاده مفيد از اوقات فراغت دانش آموزان

25 – مؤسسه خيريه رهروان باب الحوائج : درزمينه رسيدگي به وضعيت افراد درمعرض آسيب ، نيازمندان ، معلولين وبيماران رواني زنان خودسرپرست وايتام فعايت مي نمايد .

26 – كانون بازنشستگان نيروهاي مسلح : هدف اين كانــون حمايت از بازنشستگان نيروهاي مسلح اعم از ارتش ، سپاه و … است .

27 – كانون بازنشستگان كشوري : هدف اين كانون حمايت از بازنشستگان كشوري است .

28 – مؤسسه خيريه اهل البيت : هدف اين مؤسسه انجام خدمات اقتصادي ، اجتماعي براي بانوان بي سرپرست وبد سرپرست مي باشد .

29 – كانونهاي فرهنگي : درزمينه كارهاي تبليغاتي ، برگزاري كلاسهاي اوقات فراغت ، برگزاري مراسم دراعياد وشهادت فعاليت مي نمايند كه عبارتند از :

الف) كانون فرهنگي شهيد پارسا

ب) كانون فرهنگي ثارا…

ج) كانون فرهنگي مسجد جامع

د) كانون فرهنگي مسجد الزهرا (س) 
1393/08/18
Powered by DorsaPortal