فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد
1393/08/18
اداره كار وامور اجتماعي و اشتغال اداره كار وامور اجتماعي و اشتغال
واحد هاي مختلف اداره كار:

الف)واحد بازرسي كار

ب)واحد روابط كار

ج)واحد امور اجتماعي واشتغال

د)واحد تشكلات كارگري وكارفرمايي

ه)واحد امور ورزشي وتفريحات سالم كارگرانشرح وظايف اداره واحد بازرسي كار:1- بازرسي ازكارگاههاالف ) بازرسي ازكارگاههاي تابعه قانون كارطبق برنامه تنظيمي وبمنظوربررسي عملكرد كارفرمايان درخصوص اجراي مقررات قانون كار0

ب ) بازرسي ازكارگاهها به صورت موردي وبراساس اطلاع رساني كارگران درخصوص عدم اجراي مقررات قانوني توسط كارفرما 0

ج ) بازرسي موردي ازكارگاهها براساس اطلاع رساني كارگران درخصوص وجود اتباع بيگانه غيرمجازدرمحيط كار0

د) بازرسي موردي درخصوص تحقيق پيرامون پرونده هاي ارجاعي 0

توجه :

چنانچه تدكرات شفاهي وكتبي به كارفرما مؤثر واقع نشود واحد بازرسي كاردرجهت رفع تخلف وتأديه حقوق قانوني كارگران وجريمه نقدي كارفرما براساس فصل جرائم قانون كار وازطريق دادگاه عمومي مستقراقدام لازم به عمل خواهد آورد02- بررسي حوادث ناشي ازكار:الف)درصورت بروز حادثه درمحيط كار، كارفرما باستناد تبصره ماده 95 قانون كاربايد ضمن ثبت مورد دردفترويژه مراتب را سريعاً باطلاع اداره كل كارواموراجتماعي برساند 0ب) مراحل پيگيري حوادث ناشي ازكار

- تنظيم شكوائيه وارائه آن به دادگستري ياپاسگاه انتظامي محل حادثه

- بادرخواست كتبي ارائه شده ازطرف مقام قضايي بطورمستقيم وياازطريق پاسگاه انتظامي بازرسي كار( كارشناس ايمني ) جهت بررسي حادثه وتهيه گزارش تهيه كارشناس اقدام خواهد نمود 0

- هنگام رسيدگي پرونده درمراجع قضايي چنانچه هريك ازطرفين به نظر اوليه بازرس كارمعترض باشند بادرخواست كتبي قاضي مبني بربازرسي مجدد هيأت كارشناسي سه نفره بازرسان كارتشكيل ونظريه مجدداعلام خواهدگرديد0

اجراي ماده 87 قانون كاربررسي نقشه ساختماني كارگاهها

مراحل اجراء ماده 87 قانون كار1-ارائه تصويرجوازتأسيس صادره ازمراجع وسازمانهاي ذيصلاح 0

2-ارائه يك نسخه ازطرح توجيهي،اقتصادي،فني ،كارگاه ، توسط متقاضي0

3- ارائه اصل نقش ساختماني كارگاه بانضمام دونسخه كپي ازنقشه هاي مذكور

4- بازديد وبررسي ومحل كارگاه توسط بازرس كاردرصورتيكه كارگاه احداث شده باشد 0

5- واريز هزينه مربوط به بررسي نقشه كارگاه به حسابجاري شماره 90667 خزانه نزد بانك ملي شعبه مركزي خرم آباد 0شرايط بازنشستگي پيش ازموعد درمشاغل سخت وزيان آور1- بيمه شدگان مشاغل دركارهاي سخت وزيان آور كه داراي 20 سال متوالي ويا25 سال متناوب سابقه كاردركارهاي سخت وزيان آورباشند0

2- ارائه تقاضا طبق فرم ويژه به ادارات كارمحل ويااداره كل كاراستان 0

3- بررسي تقاضا توسط كارشناسان كميته كارهاي سخت وزيان آور0

4- بررسي درخواستها پس ازاعلام نظركارشناسان دركميته كارهاي سخت وزيان آور0

5- ارسال درخواست هاي تأئيد شده توسط كميته استاني به شعبه تأمين اجتماعي محل 0شرح وظايف واحد روابط كار1- طريقه اقامه دعوي (اختلافات كارگري وكارفرمايي )

الف) تكميل فرم دادخواست (تحويلي ازروابط كار)

ب ) ارائه تصويرشناسنامه شاكي

ج ) ارائه هرگونه مدارك مثبته

مرحله اول بررسي شكايات

الف) صدوردعوتنامه جهت حضوركارگروكارفرما درهيأت تشخيص

ب ) رسيدگي به شكايات درهيأت تشخيص درراستاي حل وفصل اختلافات في مابين بااولويت سازش مستقيم

پ ) تحقيق درصورت نياز

ج) بررسي پس ازدريافت گزارش تحقيق وصدوررأي قانوني

ح ) آراي صادره هيأت تشخيص 15 روز پس ازابلاغ قابل اعتراض براي طرفين دعوي خواهد بود0

مرحله دوم تجديد نظر ( هيأت حل اختلاف ) درصورت اعتراض به رأي هيأت تشخيص

1- پرونده دردستوركارهيأت حل اختلاف قرارگرفته وبامداقعه لازم بررسي ورأي قانوني صادرميگردد0

2- رأي صادره هيأت حل اختلاف بموجب ماده 159 قانون كارقطعي ولازم الاجرأميباشد0

3- اجراي آرأ صادره قطعي ازطريق اجراي احكام دادگستري صورت

مي پذيرد0تركيب هيأت تشخيص

3 نفرمركب از(يك نفرنماينده وزارت كار) (يك نفرنماينده قانوني كارگران ) (يك نفرنماينده قانوني كارفرمايان )

تركيب هيأتهاي حل اختلاف

9نفرمركب ازنمايندگان قانوني دولت ، سه نفرنمايندگان قانوني كارگران 3نفرنمايندگان قانوني كارفرمايان

مدارك وشرايط برقراري بيمه بيكاري

ـ تقاضاي بيمه بيكاري حداكثرظرف مدت 30 روز ازتاريخ بيكاري

ـ فرم تقاضاي بيمه بيكاري پس ازاخذ نظريه كارشناسي

ـ اصل وفتوكپي كارت پايان خدمت يامعافي

ـ اصل وفتوكپي شناسنامه

ـ اصل وفتوكپي دفترچه بيمه

ـ پوشه يك عدد

ـ عكس 4 قطعه

ـ تشخيص بيكاري غيرارادي وتكميل پرونده حداكثرظرف مدت 30 روزاعمال ميگردد 0

ـ دارا بودن حداقل 6 ماه سابقه پرداخت بيمه درسازمان تأمين اجتماعي

ـ مقرري بيمه بيكاري ازروزاول بيكاري توسط سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي شود0

ـ مدت دريافت مقرري جزء سوابق پرداخت حق بيمه ازنظربازنشستگي ، ازكارافتادگي وفوت بيمه شده محسوب ميگردد0شرح وظايف واحد امور اجتماعي واشتغالشرايط اخذ كارت بيكاري

1-مراجعه به نمايندگي ها وادارت پست جهت اخذ كارت بيكاري

2-تكميل كارت نمونه 1 واعاده آن به مسئول اداره پست به انضمام فتوكپي شناسنامه ومدرك تحصيلي وكارت پايان خدمت جهت آقايان

لازم به ذكر است كه افراد متقاضي داراي كمتر از 18 وبيشتر از 55سال سن نباشند.

بديهي است كارت بيكاري پس از صدور طبق آدرس متقاضي از طريق اداره پست ارسال خواهد شد .شرايط صدور شناسنامه كار1-ارسال تقاضاي كتبي از سوي كارگري

2-تكميل فرم نمونه 1 در اداره كار وامور اجتماعي

3-واريز مبلغ 2000 ريال نزد بانك ملي مركزي خرم آباد به شماره حساب 90901

4-تحويل فرم نمونه 1 پس از تأييد واحد مربوطه جهت فرد شاغل به انضمام فتوكپي شناسنامه خوانا ويك قطعه عكس 4*3شرايط دريافت بن كارگري

1-پوشه 1 عدد

2-ارسال تقاضاي كتبي از سوي واحد كارگري

3-تكميل فرم شماره 12

4-ارسال ليست بيمه كارگران شاغل در كارگاه

5-واريز مبلغ بن به شماره حساب اعلام شده از سوي اداره كار

6- تهيه 2 برگ فتوكپي از فيش واريزيلازم به ذكر است كه تاريخ توزيع بن كارگري هر ساله از طريق رسانه هاي جمعي اعلام مي گردد.ضمناً كالاهاي بن كارگري توسط فروشگاه فجر واقع در خيابان جعفري روبروي كلانتري توزيع مي گردد .شرح وظايف واحد تشكلات كارگري و كارفرمايي-تشكيل شوراهاي اسلامي كار

-انتخاب نماينده كارگران

-تشكيل انجمن صنفي كارگري و كارفرمايي

-تشكيل كانون هماهنگي شوراي اسلامي كارگري،كانون انجمن صنفي كارگري وكارفرمايي ،كانون بازنشستگان«شرايط ومراحل تشكيل شوراهاي اسلامي كار ونماينده كارگر»

1-شورا مركب از نماينده كارگران ونماينده كارفرما مي باشد.

2-واحدهايي كه بيش از 35 نفر كارگر دارد .

3-انتخاب نماينده كارگران در هيئت تشخيص صلاحيت .

4-بررسي صلاحيت داوطلبين در هيئت تشخيص .

5-انتخاب اعضاء شوراي اسلامي كار توسط كاركنان واحد .

6-ثبت شورا وصدور اعتبارنامه براي اعضاء به مدت 2 سال .در صورت عدم وجود شورا وانجمن صنفي نماينده كارگر در واحد انتخاب مي گردد . در صورت بروز اختلاف شورا با مديريت وكارگران ويا بالعكس مسأله در هيئت موضوع ماده 22 قانون شوراهاي اسلامي مورد بررسي قرار مي گيرد .«شرايط ومراحل تشكيل انجمن صنفي وكانونهاي مربوطه»1-تقاضاي كتبي هيئت مؤسس

2-ثبت نام اعضاء توسط هيئت مؤسس

3-دعوت از اعضاء جهت شركت در مجمع عمومي

4-برگزاري انتخابات

5-ثبت تشكل وصدور اعتبار نامه براي هيئت مديره به مدت 3 سالشرح وظايف واحد امور ورزشي وتفريحات سالم كارگران

امور ورزشي وتفريحات سالم

الف)نحوه استفاده از امكانات ورزشي شامل زمين چمن،سالن سرپوشيده،سالن وزنه برداري وزمينهاي روباز آسفالتي .1-ارائه تقاضاي كتبي از كارخانه يا واحدهاي استفاده كننده

2-موافقت مدير كل يا معاونت ومدير ورزش كارگران

3-واريز هزينه استفاده بر اساس دستور العمل وتعرفه ها

4-پذيرش هزينه هاي داوري،رنگ آميزي وانتظامات توسط متقاضي

ب)برگزاري مسابقات ورزشي كارگران1-برگزاري مسابقات شهرستاني واستاني طبق تقويم ورزشي كارگران استان ،همه ساله براي تمامي واحدها ارسال مي گردد .

2-ارائه معرفي نامه كتبي از واحدهاي محل خدمت

3-داشتن دفترچه تأمين اجتماعي با سابقه بيش از يكسال

4-اعزام شدن با تيم منتخب استان وهمراهي تا پايان مسابقات وبرگشت به داخل استان

5-برگزاري تمام مسابقات براساس دستورالعمل وزارت كار وامور اجتماعي مي باشد .

6-تأمين هزينه هاي اعزام والبسه مورد نياز ورزشكاران بر اساس دستور العمل وزارت كار وامور اجتماعي

7-صدور كارت ورزشي جهت هر ورزشكارج)تفريحات سالم ونحوه استفاده از زائر سراها واستراحتگاههاي كارگران كشور در شهرهاي قم ،بندر انزلي ومحمود آباد1-ارائه معرفي نامه كتبي از واحدهاي محل خدمت بر اساس سهميه اعلام شده اداره كل كار وامور اجتماعي استان

2-واريز مبلغ000/100 ريال براي استفاده هر خانواده به مدت 3 شبانه روز به حسابهاي جداگانه اي كه متقاضي به آن شهرستانها اعزام

مي شود ومبلغ را در همان شهر واريز خواهد كرد .

3-صدور معرفي نامه جهت استفاده از استراحتگاهها وزائر سراها براي 3شبانه روز ويك خانواده .

4-داشتن كارت شناسايي معتبر محل خدمت جهت پذيرش

5-پذيرش متقاضيان با ظرفيت تعيين شده از طريق اداره كل تفريحات سالم وزارت كار خواهد بود .

آمار جويندگان كار ثبت نام شده در اداره كار بروجرد

از سال 71تا پايان شهريورماه 84جمع كل جويندگان كار 45109 نفر

مرد 26211 نفر

زن 18898نفرميزان سن :

24-15 25-34 35-44 45-54 55 سال بيشتر

8055 23627 10269 2598 560ميزان سواد :

بيسواد نهضت ابتدايي راهنمايي دبيرستان

532 1086 6920 10132 260

ديپلم فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا

20323 2224 3603 23 6ميزان مهارت :

بدون مهارت آموزش فني وحرفه اي

28809 12792آموزشگاه آزاد مراكز وابسته به دولت

1779 1729وضعيت اشتغال :

شاغل مزد بگير:2890 شاغل خود اشتغالي:3272

نشاني اداره كار: بروجرد-خيابان بهار-كوچه كريم خان زند

تلفن:2- 3506961

دورنگار:3506960نشاني كاريابي هاي غير دولتي شهرستان بروجرد:كاريابي غير دولتي امروز:خيابان دكتر فاطمي-جنب ساختمان پزشكي قانوني

تلفن:3501818

كاريابي غير دولتي جهان :خيابان آيت اله كاشاني –روبروي شهرداري طبقه دوم پاساژ شهر سبز

تلفن:2620022-
تعداد بازدید : 79
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات ( 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
شماره تلفن
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
Powered by DorsaPortal